POLITYKA PRYWATNOŚCI

Data sporządzenia dokumentu: 24 maja 2018 r.
Tekst jednolity: 4 października 2022 r.

Administratorem danych jest spółka Quantum Qguar sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000516717 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP:679-31-02-128, REGON:123162003.

WPROWADZENIE

W trosce o bezpieczeństwo danych osobowych spółka Quantum Qguar sp. z o.o. (dalej: Quantum) traktuje bardzo poważnie prywatność wszystkich użytkowników odwiedzających stronę https://trendownia.pl (która wraz ze wszystkimi podstronami zwana jest dalej „Stroną Internetową” lub „Stroną”). Strona jest narzędziem wspomagającym organizowanie konferencji „Trendownia”, która poświęcona jest trendom w sieciach dostaw i produkcji. Organizatorami konferencji Trendownia są Administrator oraz Adam Błuś i Monika Szafrańska-Błuś prowadzący działalność w formie spółki cywilnej występującej jako Eurologistics s.c. z siedzibą w miejscowości Suchy Las, REGON 639768410, NIP 7811672292, zwana w dalszej części Partnerem. W związku z tym, przekazane Administratorowi przez użytkownika dane osobowe, będą przetwarzane również przez firmę Eurologistics (Partnera), z którym Administrator posiada stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych. Polityka prywatności dotyczy danych osobowych, które mogą być przez Quantum przetwarzane w związku z funkcjonowaniem Strony Internetowej oraz danych osobowych przetwarzanych w innych przypadkach wyraźnie w niej wskazanych. Polityka prywatności nie dotyczy przetwarzania danych osobowych przez administratorów innych stron internetowych za wyjątkiem Administratora i Partnera, w tym tych, do których prowadzą odnośniki znajdujące się na Stronie Internetowej, których z racji obecnych technologii internetowych nie możemy kontrolować.

DEFINICJE

Dane osobowe – oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, w szczególności są to: imię, nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy.

Przetwarzanie – to każda operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, m.in. zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie i usuwanie danych.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH I PROCESY PRZETWARZANIA
DANE ZBIERANE AUTOMATYCZNIE W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM ZE STRONY INTERNETOWEJ:

Podobnie jak większość firm pobieramy automatycznie dane związane z wizytą użytkownika na Stronie, w tym:

– dane zawarte w logach serwera, takie jak adresy IP, nazwy domen, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego czy

– dane zbierane przez technologie takie, jak pliki cookie, API, widgety, local storage i session storage.

W większości przypadków nie będziemy w stanie zidentyfikować użytkownika z pomocą tych danych lub powiązać ich z możliwym do zidentyfikowania użytkownikiem, jednak dane te nadal będziemy chronić. W sytuacji natomiast, gdy będziemy w stanie takie informacje powiązać z konkretnym użytkownikiem stają się one dla nas danymi osobowymi, co może w szczególności nastąpić gdy posiadać będziemy dodatkowe dane z innego źródła, np. zostaną one zebrane z pomocą formularzy kontaktowych i będziemy w stanie je połączyć z tymi danymi zebranymi automatycznie.

Dane te przetwarzamy:

– Z uwagi na fakt, że są one niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas, to jest w szczególności:

   1. dostosowania sposobu, w jaki Strona Internetowa jest wyświetlana i jej personalizacji,
   2. zapisania danych z formularzy celem zachowania sesji i ułatwienia korzystania ze Strony, a także umożliwienia korzystania z tej części Strony, która wymaga zarejestrowania i logowania,
   3. tworzenia statystyk na temat korzystania ze Strony,
   4. analizy zachowania na Stronie dla poprawy jej funkcjonowania oraz ochrony przed nadużyciami,

– W oparciu o Twoją zgodę – w przypadku, gdy dane te nie są niezbędne do funkcjonowania Strony, np. służą do celów marketingowych lub gdy są zbierane w celu przekazania ich podmiotom trzecim.

DANE ZBIERANE NA POTRZEBY KONTAKTU:

W przypadku, gdy postanowisz się z nami skontaktować za pomocą dostępnych na naszej Stronie formularzy kontaktowych, za pomocą formularzy zgłoszeń uczestnictwa w konferencji, za pomocą podanych na Stronie adresów e-mail, numerów telefonów, za pomocą odpowiednich opcji na naszych profilach w mediach społecznościowych, czy też przekazując wiadomość na nasz adres poczty, za pośrednictwem kuriera, albo osobiście, jak również w sytuacjach, gdy to my mamy prawo kontaktować się z Tobą (np. w celach marketingowych, gdy wejdziemy w posiadanie Twoich danych), przetwarzać będziemy takie dane osobowe, które zostaną nam przez Ciebie podane, i które są niezbędne do nawiązania kontaktu z Tobą lub odpowiedzi na Twoją wiadomość. Będą to w szczególności:

  • dane identyfikacyjne oraz kontaktowe oraz
  • dane zawarte w treści wiadomości wysyłanych do nas, a także
  • adres IP, data i godzina wysłania wiadomości, w sytuacji skorzystania z formularza kontaktowego na naszej Stronie
  • inne dane, które posiadamy w związku z łączącą nas relacją lub zebraliśmy z innych legalnych źródeł (np. powszechnie dostępnych stron i serwisów lub od podmiotów trzecich).

Dane te przetwarzamy z uwagi na fakt, że są one niezbędne do realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, to jest w celu:

  • obsługi Twojego udziału w konferencji Trendownia,
  • odpowiedzi na przesłaną do nas wiadomość i dalszy kontakt z Tobą,
  • marketingu bezpośredniego produktów i usług własnych oraz podmiotów trzecich (w sytuacji, gdy nie posiadamy wyrażonej przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych do celów marketingowych, ale łącząca nas relacja pozwala na taki kontakt),
  • archiwizacji i wykonywanie kopii zapasowych danych w związku z nałożonym na nas jako na administratora danych obowiązkiem prawidłowego zabezpieczenia danych).

Dane w pewnych przypadkach możemy też przetwarzać w oparciu o wyrażoną przez Ciebie zgodę – w szczególności, gdy nie łączy nas wcześniejsza relacja pozwalająca nam na dostęp do Twoich danych lub, gdy chcemy zbierać dane w szerszym zakresie niż niezbędny do samego kontaktu. W takiej sytuacji zgodę tą możesz w każdym czasie wycofać (w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tego dokumentu).

CZAS PRZETWARZANIA DANYCH

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez czas nie dłuższy niż wynika z celu przetwarzania. W szczególności:

  • do kontaktu z Tobą – od dnia ich zebrania do czasu zakończenia prowadzenia korespondencji w sprawie udziału w konferencji Trendownia lub w sprawie, w której nawiązano kontakt (albo dłużej w sytuacji, gdy np. nawiążemy współpracę),
  • do celów marketingowych – przez czas istnienia naszego prawnie uzasadnionego interesu, to jest czas istnienia łączącej nas relacji lub do czasu wycofania zgody, jeżeli została nam ona udzielona i stanowi podstawę przetwarzania danych,
  • do celów dochodzenia i obrony przed roszczeniami – przez czas nie dłuższy niż okres przedawnienia roszczeń lub czas trwania konkretnego postępowania, jeżeli takie będzie rozpoczęte,
  • do celów wykonania obowiązków nałożonych przepisami prawa – przez czas nie dłuższy niż potrzebny dla wykazania, że obowiązki te były realizowane przez nas w sposób prawidłowy,
  • do celów wykonywania statystyk i analiz, poprawy funkcjonowania, bezpieczeństwa Strony – przez czas, przez jaki dane te są niezbędne do realizacji tego celu, nie dłużej jednak niż do chwili wyrażenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  • do celu archiwizacji i wykonywania kopii zapasowych – przez okres ustalony zgodnie z polityką wykonywania kopii zapasowych i archiwizacji w Quantum.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Dołożymy należytej staranności w doborze podmiotów, którym przekazywać będziemy Twoje dane i w przypadku takich wybranych podmiotów wymagać będziemy, by chronili Twoje dane za pomocą odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych. Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione:

  • osobom trzecim świadczącym na naszą rzecz usługi, które są potrzebne dla realizacji celów, w związku z którymi przetwarzamy Twoje dane (np. usług z zakresu IT, rekrutacji, komunikacji elektronicznej, hostingu),
  • podmiotom powiązanym z Quantum, z którymi Quantum tworzyć może grupę, w szczególności gdy świadczą one sobie wzajemnie usługi, lub w ramach wewnętrznych celów administracyjnych takiej grupy (np. gdy wynika to z organizacji zadań w ramach grupy),
  • odbiorcom, na rzecz których ujawnienie wymagane jest na mocy odpowiednich przepisów lub postanowienia sądu lub innego organu władzy,

odbiorcom wskazanym w niniejszej Polityce Prywatności i innym odbiorcom, jeżeli wyrazisz na nich swoją zgodę lub gdy przekazanie im danych jest niezbędne, by chronić Twoje żywotne interesy lub żywotne interesy innych osób fizycznych, realizować nasz prawnie uzasadniony interes lub dla dobra ogółu.

PRZEKAZYWANIE DANYCH DO PAŃSTW TRZECICH

Twoje dane osobowe mogą zostać przekazane do podmiotów z którymi współpracujemy. Każdorazowo, gdy Twoje dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do państw które nie zapewniają takiego samego lub odpowiedniego poziomu ochrony danych osobowych, zadbamy o to, by odbywało się to w oparciu o ważną podstawę prawną oraz z wykorzystaniem prawem wymaganych zabezpieczeń.

WYKORZYSTANIE PLIKÓW TYPU COOKIES

Nasza Strona wykorzystuje cookies i inne podobne technologie (takie jak: local storage, SDK, widgety – łącznie zwane dalej „Cookies”), które mogą powodować zapisanie pewnych informacji w Twoim urządzeniu końcowym lub uzyskiwać dostęp do tak zapisanych informacji. Część z tych Cookies jest niezbędna dla funkcjonowania Strony i na ich wykorzystanie zgodnie z prawem nie jest wymagana Twoja zgoda. Co do pozostałych Cookies, zgodę Twoją uzyskujemy przy pierwszym wejściu na naszą Stronę lub przy ponownym wejściu po wyczyszczeniu pamięci przeglądarki. Zgoda zbierana jest, a następnie zarządzana, za pomocą CookieScript – narzędzia typu Consent Management System dostarczanego przez Objectis Ltd. (podmiot z siedzibą na Litwie, 60 Laisves street, LT-05120 Wilno), który w tym celu również wykorzystuje swoje Cookies, zaś dane przetwarza wyłącznie na terenie EOG.

Część z Cookies dostarczana jest przez zewnętrzne podmioty w związku z korzystaniem przez Quantum z rozwiązań podmiotów trzecich, w tym: narzędzi od Google Inc.: Google Analytics, Google Tag Manager, Google Fonts, Youtube, czy widgetów mediów społecznościowych – Facebook, LinkedIn i Twitter, służących do dzielenia się treściami w tych mediach. Podmioty te mogą w związku z tym uzyskiwać dostęp do danych zapisanych za pomocą tych Cookies.

Cele w jakich wykorzystujemy Cookies to:

  • dostosowywanie sposobu wyświetlania Strony i jej elementów (np. filmów z Youtube) do urządzeń, oprogramowania i preferencji użytkowników oraz zapamiętywanie wybranych przez nich ustawień,
  • monitorowania w jaki sposób użytkownicy korzystają ze Strony po to, by mieć możliwość poprawy jej funkcjonowania,
  • personalizacja treści reklamowych oferowanych na naszej Stronie,
  • kierowanie lepiej dopasowanych treści do użytkowników za pośrednictwem innych stron internetowych.

Cookies nie są używane w celu zbierania przez nas danych osobowych o Tobie i z założenia nie służą do bezpośredniej identyfikacji użytkownika. Nie zmieniają także ustawień przeglądarki użytkownika ani nie zmieniają konfiguracji urządzenia użytkownika. Sytuacje, gdy dane zebrane za pomocą Cookies uznane mogą zostać za Twoje dane osobowe, a także związane z tym konsekwencje, szczegółowo opisane zostały w odpowiednich częściach tej Polityki Prywatności.

Każdy użytkownik może wyłączyć Cookies w swojej przeglądarce internetowej. Poniżej przedstawiamy linki do niektórych stron przeglądarek zawierających stosowne instrukcje (kliknij w nazwę przeglądarki):

Użytkownik może także tak ustawić przeglądarkę, by samodzielnie, każdorazowo akceptować Cookies (a także niektóre przeglądarki mogą mieć taką funkcję ustawioną domyślnie). Wówczas przeglądarka za każdym razem przed udzieleniem dostępu dla Cookies będzie pytać użytkownika o zgodę na udzielenie tego dostępu. To daje użytkownikowi kontrolę nad tym, co znajduje się na jego urządzeniu, jednak ma tę wadę, że spowalniać może korzystanie ze Strony, a także może prowadzić do ograniczenia niektórych funkcji dostępnych na naszej Stronie. W każdej chwili istnieje także możliwość dokonania modyfikacji ustawienia przeglądarki w zakresie dotyczącym Cookies.

Wskazujemy też, że masz możliwość wyłączenia przekazywania Twoich danych do celów analitycznych i statystycznych z wykorzystaniem Google Analytics. W tym celu możesz pobrać rozszerzenie do przeglądarki internetowej dostępne pod następującym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl i zainstalować je zgodnie z instrukcją podaną pod tym adresem.

NARZĘDZIA DOSTARCZANE PRZEZ GOOGLE

Na naszej Stronie korzystamy z narzędzi udostępnianych przez firmę Google Ireland Limited (zarejestrowaną pod numerem: 368047) z siedzibą pod adresem: Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”).

Korzystamy z Google Analytics – usługi analityki internetowej oferowanej przez Google, która śledzi i raportuje informacje o ruchu na Stronie. Informacje te są następnie udostępniane firmie Google , która może wykorzystać je do kontekstualizowania i personalizowania reklam. Możesz wyłączyć personalizację reklam tutaj: https://adssettings.google.com/.

Dane zebrane za pomocą Google Analytics mogą być następnie udostępniane i wykorzystywane przez inne narzędzia z pakietu Google, z których korzystamy (Google Tag Manager).

Korzystamy również z Google Maps (mapy zamieszczonej na naszej Stronie), co także może powodować wysyłanie pewnych danych do Google związanych z korzystaniem z tych narzędzi.

Aby uzyskać więcej informacji na temat praktyk Google dotyczących prywatności, odwiedź stronę internetową https://policies.google.com/privacy, a także stronę internetową z warunkami świadczenia usług https://policies.google.com/terms.

WTYCZKI SPOŁECZNOŚCIOWE

Na naszej Stronie używamy wtyczek wskazanych poniżej serwisów społecznościowych:

  • Facebook – informacje o tym jak dostawca serwisu Facebook (to jest spółka Meta Platforms, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE, Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Irlandia) przetwarza dane osobowe dostępne są w tym miejscu. Wskazujemy, iż w związku z korzystaniem z wtyczki od Meta, Quantum wraz z Meta pełnią funkcję współadministratorów w zakresie przetwarzania danych na potrzeby statystyk. Informacje na temat zasad współadministrowania danymi przez Quantum i Meta znajdziesz na tej stronie. Natomiast informacje o tym jak Facebook przetwarza dane osobowe na potrzeby statystyk dostępne są w tym miejscu,
  • Twitter (który jest zarządzany przez Twitter, Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA lub, jeśli jesteś mieszkańcem UE, Twitter International Unlimited Company, One Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, D02 AX07, Irlandia). Informacje o tym jak Twitter przetwarza dane osobowe dostępne są w tym miejscu,
  • LinkedIn (który jest zarządzany przez LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, 94043, USA, lub jeśli jesteś mieszkańcem UE, przez LinkedIn Ireland Unlimited Company). O zasadach obowiązujących nas i LinkedIn zgodnie z umową zawartą z LinkedIn oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz natomiast tutaj.  LinkedIn przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

Podczas używania takich wtyczek przeglądarka internetowa nawiązuje bezpośrednie połączenie z serwerami odnośnego serwisu społecznościowego. Odnośny dostawca otrzymuje przez to informację, że przeglądarka internetowa użytkownika wyświetliła odpowiednią stronę naszej oferty online, nawet jeśli użytkownik nie posiada konta u tego dostawcy lub akurat nie jest tam zalogowany. Pliki dziennika (wraz z adresem IP) są przy tym przesyłane przez przeglądarkę internetową użytkownika bezpośrednio do serwera odnośnego dostawcy i tam ewentualnie zapisywane i łączone z innymi danymi, jakie dostawca serwisu społecznościowego posiada. Lokalizacja dostawcy bądź jego serwera może znajdować się poza UE bądź EOG (np. w USA). Wtyczki stanowią niezależne rozszerzenia dostawców serwisów społecznościowych. Poza decyzją o zamieszczeniu wtyczki na naszej Stronie nie mamy wpływu na zakres danych zbieranych przez dostawców serwisów społecznościowych przy użyciu wtyczek. Cel i zakres zbierania danych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez serwis społecznościowy oraz związane z tym prawa użytkowników i możliwości ustawienia ochrony ich prywatności są przedstawione w polityce prywatności odnośnego serwisu społecznościowego. Jeśli użytkownik nie chce, by dostawcy serwisów społecznościowych otrzymywali dane poprzez wtyczki i ewentualnie zapisywali bądź wykorzystywali je, nie należy używać odnośnych wtyczek.

UPRAWNIENIA

W zakresie każdego z niżej wskazanych praw możesz skontaktować się z nami w szczególności za pomocą danych kontaktowych podanych na końcu tej Polityki Prywatności. Przysługuje Ci:

  • Prawo do uzyskania informacji, dostępu do danych oraz do otrzymania kopii danych. Masz prawo w każdym czasie zażądać podania informacji o Twoich danych osobowych, które przechowujemy, lub do których mamy dostęp. Na Twoje żądanie zostanie Ci nieodpłatnie przedstawiona kopia Twoich danych osobowych podlegających przetwarzaniu. Za przesłanie każdej kolejnych kopii danych mamy prawo do zażądania opłaty, która pokryje uzasadnione koszty obsługi takiego żądania.
  • Prawo do wycofania zgody.  Za każdym razem, gdy Twoje dane są przetwarzane w oparciu o udzieloną zgodę, masz prawo w każdym czasie tą zgodę wycofać, przy czym wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych przed wycofaniem przez Ciebie zgody.
  • Prawo do sprostowania danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione kroki w celu zapewnienia, że Twoje dane osobowe są prawidłowe, kompletne i aktualne. Jeżeli konieczne będą do wprowadzenia zmiany tych danych, prosimy byś nas o tym zawiadomił.
  • Prawo do przenoszenia danych. Masz prawo żądać przeniesienia danych osobowych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, a także żądania przesłania danych innemu administratorowi, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania Twoich danych osobowych jest wyrażona zgoda.
  • Prawo do usunięcia danych i do ograniczenia przetwarzania. We wskazanych w przepisach o ochronie danych osobowych przypadkach masz prawo, by żądać usunięcia Twoich danych osobowych. Prawo to nie jest jednakże absolutne – mogą wystąpić sytuacje, gdy będziemy nadal uprawnieni, by Twoje dane osobowe przetwarzać. Możesz również zwrócić się o ograniczenie dalszego przetwarzania Twoich danych.
  • Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. We wskazanych w przepisach przypadkach masz prawo by sprzeciwić się dalszemu przetwarzaniu Twoich danych, w sytuacji gdy podstawą przetwarzania danych osobowych jest nasz prawnie uzasadniony interes.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – co do zasady będzie nim Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

PROFILE W MEDIACH SPOŁECZNOŚCIOWYCH

Prowadzimy również nasze firmowe profile na portalach społecznościowych:

  • Zgodnie z umową dostępną pod tym adresem, jesteśmy wraz z Meta tzw. współadministratorami Twoich danych przetwarzanych za pomocą tego profilu. Meta przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności. Meta jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik Facebooka, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.
  • O zasadach obowiązujących nas i LinkedIn zgodnie z umową o współadministrowanie zawartą z LinkedIn oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj. LinkedIn przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności. LinkedIn jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik LinkedIna, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.
  • O zasadach obowiązujących nas i Google zgodnie z umową zawartą z Google oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj. Google przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://policies.google.com/privacy. Google jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik Youtube, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.
  • O zasadach obowiązujących nas i Twitter zgodnie z umową zawartą z Twitter oraz jak to wpływa na Twoje prawa przeczytasz tutaj. Twitter przetwarza dane osobowe zgodnie ze swoją polityką prywatności: https://twitter.com/en/privacy. Twitter jest głównym podmiotem odpowiedzialnym za to jak, jako użytkownik Twittera, możesz zarządzać własnymi prawami do ochrony danych.

W związku z posiadaniem profilu firmowego mamy dostęp do imienia i nazwiska zarejestrowanej osoby, która z tego profilu korzysta, zdjęcia publicznego i innych publicznie określonych informacji. W praktyce są to elementy, które są dostępne dla wszystkich zarejestrowanych użytkowników. Możesz też podać nam inne dane osobowe w swoich komentarzach lub wiadomościach, takich jak prośby o obsługę klienta za pośrednictwem ww. portali. O tym jak przetwarzamy takie dane mówimy we wcześniejszej części Polityki Prywatności.

BEZPIECZEŃSTWO

Nasi pracownicy i zaangażowane przez nas firmy, świadczące na naszą rzecz usługi, są zobowiązani do zachowania poufności i do przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Podejmujemy racjonalnie uzasadnione środki techniczne i organizacyjne potrzebne do zagwarantowania odpowiedniego poziomu ochrony i do zabezpieczenia zarządzanych przez nas danych szczególnie przed ryzykiem niezamierzonego lub bezprawnego zniszczenia, utraty, modyfikacji lub ujawnienia bądź nieupoważnionego dostępu. Nasze środki bezpieczeństwa są stale ulepszane odpowiednio do rozwoju technologicznego.

ZMIANY POLITYKI PRYWATNOŚCI

Quantum zastrzega sobie prawo zmiany Polityki Prywatności, poprzez zmianę i publikację aktualnej wersji niniejszego dokumentu na Stronie Internetowej. Na górze dokumentu podana jest data jego ostatniej aktualizacji lub opublikowania tekstu jednolitego.

KONTAKT W SPRAWIE PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych lub z treścią tego dokumentu możesz skontaktować się z nami:

  • pod adresem: Quantum Software S.A., ul. Walerego Sławka 3 A, 30-633 Kraków,
  • pod adresem e-mail: info@quantum-software.com,
  • pod numerem telefonu: +48 (12) 646-98-00,
  • korzystając z formularza kontaktowego na stronie https://trendownia.pl/kontakt/.
SZUKAJ NA STRONIE
ODWIEDŹ NAS NA FB
FAQ

Trendownia adresowana jest do menedżerów i dyrektorów, którzy odpowiedzialni są w firmach za obszar produkcji lub logistyki. Trendownia to również doskonałe miejsce dla wielu członków zarządów, którzy w swoich decyzjach chcą uwzględniać najnowsze trendy w gospodarce. Zamiarem organizatorów jest omówienie najbardziej aktualnych trendów w gronie ekspertów.

Staramy się oddać głos przedstawicielom firm oraz świata nauki, którzy na co dzień sięgają po najnowsze trendy lub sami je wyznaczają. Trendy w produkcji i logistyce, widziane okiem praktykujących ekspertów z danych dziedzin, są więc tematem przewodnim konferencji.

Trendownia to między innymi integracja środowiska menedżerów logistyki i produkcji. Dwa dni wykładów, część ekspozycyjna, uroczysta kolacja, bankiet oraz konkursy, sprzyjają atmosferze nawiązywania nowych kontaktów oraz podtrzymywania starych dobrych przyjaźni.

Trendownia 2022
© Trendownia 2022
Krzysztof Trześniewski
Krzysztof Trześniewski
PREZES ZARZĄDU
DIERA

Lider dawnej firmy Promexim, który pełnił bardzo ważną rolę w tej firmie. Jest także założycielem i prezesem firmy Frans Maas Polska, którą kierował i zarządzał przez wiele lat, aż do momentu, gdy firma została przejęta przez DFDS. Po tym wydarzeniu został założycielem i prezesem firmy Diera, która kontynuuje tradycję firmy Promexim. W ten sposób wniósł swoje wieloletnie doświadczenie i wiedzę z dziedziny logistyki i transportu do nowego przedsięwzięcia i kontynuuje prowadzenie biznesu w sposób, który odpowiada wartościom i filozofii jej właściciela.

Zgody udzielam dobrowolnie i mam prawo udzieloną zgodę cofnąć w każdym czasie (dane przetwarzane są do czasu cofnięcia zgody). Zostałem poinformowany o prawie żądania dostępu do moich danych, ich zmiany, usunięcia oraz ograniczenia przetwarzania. Administrator przetwarza dane zgodnie z Polityką Prywatności.